Mesafeli Satış Sözleşmesi

  1. Taraflar

İşbu kullanım sözleşmesi (“sözleşme”) ÖZGÜRKOD Yazılım Hizmetleri (“ÖZGÜRKOD olarak anılacaktır”) ile bu sözleşme kapsamında ÖZGÜRKOD altyapısnı kullanacak olan müşteri (“Kullanıcı olarak anılacaktır”) arasında akdedilmiştir. Sözleşme kapsamında ÖZGÜRKOD ve Kullanıcı ayrı ayrı Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

  1. Tanımlar

Hizmetler: Sağlık turizmi yönetim yazılımı ( CRM ) ve Üçüncü Taraf Hizmetleri dahil olmak üzere ÖZGÜRKOD veya ÖZGÜRKOD vasıtasıyla Üçüncü Taraf Hizmet Sağlaycı tarafından sunulan ürün, hizmet, modüllerin tümüdür.

 

Platform : Kullanıcıların sağlık turizmi operasyonlarını yönetmesi, kaydını tutması ve satış süreçlerini yönetmesi için ZGÜRKOD tarafından sağlanan ücretsiz ve ücretli paketlerden oluşan, modül ve hizmetlerin oluşturduğu altyapıdır.

 

Üçüncü Taraf Hizmetleri: ÖZGÜRKOD dışndaki üçüncü taraflarca ÖZGÜRKOD altyapısı üzerinden veya entegrasyon vasıtası ile kullanıcılara sunulan hizmetlerin tümüdür. Paketlere göre alınan hizmet ve modüller değişiklik gösterebilir. (Facebook reklam entegrasyonu, Whatsapp chat entegrasyonu örnek gösterilebilir.)

  1. Konu

Bu Sözleşme Kullanıcı’nın Platform’dan ve Platform üzerinden ÖZGRKOD veya Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan Hizmetler’den faydalanmasına ilişkin koşulları ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. ÖZGÜRKOD üzerinde hizmetler’in kullanımına, mevcut ve bu Sözleşme’nin akdinden sonra ÖZGÜRKOD’e eklenebilecek hizmet, modül ve özelliklere ilişkin olarak yayınlanan açıklamalar, kullanım koşulları ve şartlar işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup bu Sözleşme’de yer alan hükümlerle birlikte Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

  1. Hak ve Yükümlülükler

4.1. Kullanıcı, ÖZGÜRKOD’de hesap oluşturarak Platform’un ücretsiz olarak sunulan özelliklerinden ve gerekli koşulları karşılaması şartyla süreli olarak ödeme yapmadan faydalanabilecektir. Kullancı, ÖZGÜRKOD ve diğer tüm Hizmetler’den faydalanabilmek için ÖZGÜRKOD tarafından talep edilebilecek bilgi ve belgeleri tam, doğru ve güncel olarak ÖZGÜRKOD’e iletmeyi kabul eder.

4.2. Kullanıcı, Platform hesabı açarken ÖZGÜRKOD’e sağladığı bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya yanlış verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle ÖZGÜRKOD’den veya Hizmetler’den faydalanılamamasından ÖZGÜRKOD sorumlu değildir.

4.3. Kullanıcı, ÖZGÜRKOD tarafından belirlenen abonelik ücretlerini ödeyerek Platform üzerinden sunulan ücretli Hizmetler’den faydalanabilecektir. ÖZGÜRKOD ücretli ve ücretsiz Hizmetler’i kendi takdirine göre belirlemekte serbest olup herhangi bir zamanda tek taraflı olarak ücretli Hizmetler’i ücretsiz, ücretsiz Hizmetler’i ücretli olarak sunma, kullanım süreleri ile ilgili değişiklikler yapmaya ve yeni paketler tanımlama hakkı saklıdır.

4.4. Kullanıcı, ÖZGÜRKOD’i kullanması için yetkili kişiler (“Yetkili Kullanıcı”) tanımlayabilecektir. Yetkili Kullanıcı’nın kim olacağı ve Platform kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkili Kullanıcılar’ın ÖZGÜRKOD’de gerçekleştirdiği tüm işlemlerden münhasıran sorumlu olup Yetkili Kullanıcı’nın işlemlerinin bilgisi dahilinde olmadığı veya bu işlemleri gerçekleştirmeye yetkili olmadığına dair herhangi bir iddia ve talep öne süremez. Kullanıcı, Yetkili Kullanıcıların işbu Sözleşme’ye ve ZGÜRKOD tarafından belirlenen sair kural ve koşullara uygun davranmasını sağlayacağını, Platform’un kullanımına ilişkin olarak ÖZGÜRKOD tarafından verilen eğitimler ve yapılan bilgilendirme ve yönlendirmeler konusunda Yetkili Kullanıcılar’ı bilgilendireceğini, bu kapsamdaki gerekli bilgileri Yetkili Kullanıcılar’a aktaracağını, Yetkili Kullanıcılar’ın ihlallerinden Yetkili Kullanıcı ile birlikte sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahht eder.

4.5. Kullanıcı, Platform’un kullanımına imkan veren tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden, kullandıı şifrelerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasından, ÖZGÜRKOD’in yetkili kişiler tarafından kullanılmasını sağlamaktan sorumlu olduğunu, bu bilgilerin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle kendisinin veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, ÖZGÜRKOD’in kusuruyla meydana gelenler hariç olmak üzere, bu durumda meydana gelen zararlardan ÖZGÜRKOD’in sorumlu tutulamayacağın kabul eder.

4.6. ÖZGÜRKOD yalnızca Platform sağlamakta olup ÖZGÜRKOD vasıtasıyla oluşturulan ve/veya paylaşılan bilgi ve belgelere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, kendisi tarafından ÖZGÜRKOD’de oluşturulan kayıtların ve bunların bilgi ve içeriklerinin doğru ve hukuka uygun olduğunu, kayıt ve içeriklerinin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacaını kabul ve taahhüt etmektedir. Platform vasıtasıyla oluturulan içeriklerin ve bunlarla ilgili diğer süreçlerin ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması, bunların çıktısının ve yedeğinin alınması, elektronik ya da fiziksel ortamda saklanması ve bunlarla ilişkili olarak doğabilecek her türlü sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Platformun ve Hizmetler’in işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle Kullanıcı’nın ÖZGÜRKOD’in tamamından veya belirli Hizmetler’den faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir. ÖZGÜRKOD, başta mevzuattan kaynaklanan gereksinimler nedeniyle olmak üzere Kullanıcı tarafından ÖZGÜRKOD’de saklanan bilgi ve ierikleri ÖZGÜRKOD’den ve sistemlerinden silebilecektir. ÖZGÜRKOD kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı,

ÖZGÜRKOD’de sakladığı tüm bilgi ve içeriklerin kopyalarını saklamakla yükümlüdür. ÖZGÜRKOD, veri kaybını önlemek için gerekli politika, yasal yükümlülükler ve usullere uymakla beraber içerik ve bilgi kaybının olmayacağına dair garanti vermemektedir.

4.7. Kullanıcı, ÖZGÜRKOD’i ve Hizmetler’i kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere ÖZGÜRKOD tarafından belirlenecek ksıtlamalara tabi olabileceğini, üçüncü taraf platformlaryla entegrasyonla ilişkili ve veritabanları arası işlemlere ilişkin işlem geçmişine daimi erişim taahhüdü verilmediini, bunlara erişimin ÖZGÜRKOD tarafından belirlenecek sınırlara ve sürelere tabi olacaını kabul eder.

4.8. Kullanıcı, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, ÖZGÜRKOD’de sunulan altyapı ve özellikleri ve Hizmetler’i kullanarak müşterilerine sunduğu ya da herhangi bir şekilde ÖZGÜRKOD üzerinden operasyonlarını yönettiği mal ve/veya hizmetlerin kalitesinden, ayıplı olmamasndan, mevzuata uygunluğundan, faturalandırılmasından ve müşterileriyle gerekli sözleşmelerin akdedilmesinden ve müşterilere diğer gerekli belgenin tesliminden, satış sonrası gereksinim duyulan servis ve satı sonrası hizmetlerden, kullanmından, bunlara ilişkin yapılan ödemelerden ve iadelerden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt eder.

4.9. ÖZGÜRKOD üzerinden Üçüncü Taraf Hizmetleri sunulabilecek ve Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar’a ait platformlara entegrasyon sağlanabilecektir. Kullanıcı, doğrudan Platform üzerinden sunulan ya da Platform’a entegre olan çüncü Taraf Hizmetleri ile çüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar’ın filleri, ürün, hizmet ve uygulamaları bakımından ÖZGÜRKOD’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığın, bunlar bakımından muhatabının Üçüncü Taraf Hizmet Salayıcı olduğunu ve bunları Üçüncü Taraf Hizmet Sağlaycılar tarafından belirlenen kural ve koşullara uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. ÖZGÜRKOD’e ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, ÖZGÜRKOD ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcının teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde soruna dair gerekli bilgilerle birlikte ZGÜRKOD’e bildirimde bulunacaktır. Kullanıcı bu kapsamda sorun bildiriminin işleme alınabilmesi için ilgili ürün adnı, ekran görüntülerini ve sorunun detaylı tanımını ÖZGÜRKOD’e iletmelidir. ÖZGÜRKOD, sorunun belirtilen şekilde kendisine bildirilmesini takiben desteğin verilmesi için gerekli çabayı gösterecektir. ÖZGÜRKOD’in bu madde kapsamındaki destek sağlama yükümlülğü doğrudan ÖZGÜRKOD tarafından sağlanan Hizmetler için geçerli olup ÖZGÜRKOD’in çüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar’ın ürün ve hizmetlerine ilişkin herhangi bir müdahale ya da çözüm yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.11. ÖZGÜRKOD, önceden haber vermeden platformda değişiklikler yapma, Platform’un yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma veya Platform’da yer alan Hizmet, modül ve özellikleri kaldırma hakkına sahiptir.

4.12. Kullanıcı, Platform ve Hizmetler ile ilişkili tüm işlemlerinde işbu Sözleşme’ye, eklerine, Platform modül ve özellikleri ile Hizmetler özelinde Platform’da yer alan açıklama ve kurallara, ÖZGÜRKOD tarafından Platform ve Hizmetler’in kullanımı ile ilgili belirlenecek sair koşullara, kanuna ve dürüstlük ilkelerine uymayı taahhüt eder. ÖZGÜRKOD, Kullanıcı’nın Platform’da gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme’ye ve ilgili mevzuata aykırı eylemleri neticesinde Kullanıcı ve üçünc kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kiilerden ÖZGÜRKOD’e bu kapsamda gelecek her türlü talep Kullanıcı’ya yönlendirilecek ve ÖZGÜRKOD’in Kullanıcının eylemlerinden kaynaklanan tüm dolaylı ve doğrudan zararları ilk talepte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

  1. Ücretler ve Ödeme Koşulları

5.1. Kullanıcı, Platform’da ücretli olarak sunulan Hizmetler’den, her bir Hizmet için Platform üzerinde beyan edilen ücretleri yine Platform’da beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

5.2. Ücretli Hizmetlere ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlk tarihleri Platform’un ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. ÖZGÜRKOD ücretlerde dilediği zaman değişiklik yapma hakkını haizdir. Kullanıcı’nn üyelik süresi boyunca Hizmet paketlerine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcının paket döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni paket döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır.

5.3. Yenilenen paket ücretlerinin yeni dönem başlangıcını takip eden 3 (üç) günü içinde tahsil edilememesi halinde, ÖZGÜRKOD ilgili Hizmet’in kullanımını askıya alabilecektir.

5.4. Kullanıcı, ücretli bir Hizmet paketini satın almasını takip eden ilk 14 (ondört) gün içinde ilgili Hizmet’i kullanmaktan caydığını ÖZGÜRKOD’e bildirmesi halinde, Kullanıcı’nın o Hizmete ilişkin olarak peşin ödediği ücretin Hizmet’in sonlanma tarihinden sonraki döneme ilişkin kısmı Kullanıcı’ya iade edilecektir. Peşin ödeme yapılmadıysa Kullanıcı yalnızca Hiizmet’in satın alınmasından, Hizmet’in sonlanması tarihine kadar geçen süreye denk gelen tutarı ödemekle yükmlü olacaktır. Kullanıcı’nın bu maddede belirtilen haller dışında satın aldığı paketi herhangi bir nedenle iade imkanı bulunmamaktadır.

5.5. Kullanıcı’nın satın aldığı abonelik paketleri, ilgili Hizmet paketinin süresinin bitiminden önce aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde otomatik olarak yenilenecektir.

  1. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1. Platform’daki tüm görseller, tasarımlar, grafikler ve ÖZGÜRKOD tarafından salanan içerikler de dahil olmak üzere, Platform’un tüm mali, manevi ve ticari hakları ÖZGÜRKOD’e aittir. ÖZGÜRKOD, Kullanıcı’ya Platform üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez ve alt lisanslanamaz bir kullanım hakkı vermektedir.

6.2. Kullanıcı, Platformu ve Hizmetler’i bu Sözleşme’de belirtilen kapsamın dışında kullanamayacaktır. Kullanıcı 5.1. maddede kendisine verilen hakkı ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların yararına sunamaz ve kullandıramaz. Bu kapsamda ÖZGÜRKOD tarafından Platform kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır.

6.3. Kullanıcı’nın Platform veya ÖZGÜRKOD sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Platform, ÖZGÜRKOD ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Platform ile Platform’a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya Platform’a orantsız yük bindirmesi; Platformun kaynak kodlarına veya ÖZGÜRKOD’in sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Platform’un alışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, ÖZGÜRKOD sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde ÖZGÜRKOD, Platform ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder.

  1. Sorumlulukların Sınırlandırılması

7.1. ÖZGÜRKOD Platform’dan ve Hizmetlerden kesintisiz olarak faydalanılmasını hedeflemekle birlikte Platform’u ve ÖZGÜRKOD tarafından sağlanan Hizmetler’i “olduğu gibi” sağlamakta ve Platform’dan yararlanılmasını sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Kullanıcı, bakım, onarım, güncelleme, internet hizmet sağlayıcıların hizmet kalitesi veya üçüncü tarafların sistemlerinden kaynaklanabilecek sair nedenlerle Platform’dan ve Hizmetler’den yararlanılmasının muhtelif zamanlarda engellenebileceğini, kısıtlanabileceğini ya da kesilebileceğini, söz konusu engelleme, kısıtlama veya kesintilerden ÖZGÜRKOD’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, Platform’a ve Hizmetler’e erişim ve bunun kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda ÖZGÜRKOD’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

7.2. ÖZGÜRKOD, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, Kullanıcı’nın Platform’u ve Hizmetler’i kullanması, yanlış kullanması, Sözleşmede belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya Platform üzerindeki ilemleri sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden, tüm donanım, sistem yazılımı/ diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan, network, internet bağlantısı, bağlantı hatalarından, Platform üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan, voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

7.3. Kullanıcı, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Platform’da oluşturulan kayıtların, bunların içeriklerinin ve Platform üzerinden yönettiği tüm süreçlerinin ilgili mevzuata uygun olmasından, tabi olduğu mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesinden, Platform ile entegre şekilde ya da sair yollarla kullandğı Üçüncü Taraf Hizmetleri’nin kural, koşul ve sözlemelerine uymaktan münhasıran sorumludur. Kullanıcı Platform vasıtasıyla yönettiği ürün, hizmet ve içerikler, fikri mülkiyet ihlalleri ve Platformun kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişilerce iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) ÖZGÜRKOD’i beri kıldığını kabul eder.

7.4. Kullanıcı, Platform üzerinden ÖZGÜRKOD’in kontrolünde olmayan başka mecra veya içeriklere link verilebileceğini ve/veya entegrasyon sağlanabileceğini, bu durumun linklerin yöneldiği ya da entegre olunan mecraları desteklemek amacıyla veya mecralar ile içerdikleri bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, sz konusu linkler veya entegrasyon vasıtasıyla erişilen mecra ve içerikler, hizmetler veya rünler veya bunların içeriği hakkında ÖZGÜRKOD’in herhangi bir sorumluluğu olmadığnı kabul ve beyan eder.

7.5. ÖZGÜRKOD, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolayl, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. ÖZGÜRKOD, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. ÖZGÜRKOD’in işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumluluu her halükarda Kullanıcı tarafından son 1 (bir) yıl içinde ÖZGÜRKOD’e yapılmış olan ödemeler ile sınırlı olacaktır.

  1. Süre ve Fesih

8.1. Bu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girecek ve işbu 8. maddede belirtilen yöntemlerden biriyle feshedilmediği müddetçe yürürlkte kalacaktır.

8.2. ÖZGÜRKOD veya Kullanıcı 14 (ondört) gün önceden bildirmek kaydıyla işbu Sözleşme’yi nedensiz ve tazminatsız olarak feshedebilecektir. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan esaslı yükümlülklerini ihlal etmesi, Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi veya Kullanıc’nın faaliyetlerinin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması durumunda ÖZGÜRKOD kendi takdirine bağlı olarak Kullanıcı’nın Platform’u kullanımını ve/veya yararlanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir veya işbu Sözleşme’yi derhal ve tazminatsız olarak feshedebilir.

8.3. Sözleşmenin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşmenin feshi ile birlikte Kullancı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Platform’u kullanamayacaktr. Kullanıcı, Sözleşme hangi nedenle feshedilmiş ya da askıya alınmış olursa olsun fesih tarihinden önce yapılmış peşin ödemelerin iade edilmeyeceğini kabul eder.

8.4. Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellendiği haller saklı olmak üzere, Sözleşme’nin feshi durumunda ÖZGÜRKOD Platform’daki Kullanıcı’ya ait içeriği 1 (bir) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.

8.5. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 1 (bir) ay içinde Kullanıcı Platform’da yer alan Kullanıcı’ya ait içeriği ücret ödemeksizin alabilecektir. ÖZGÜRKOD, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir.

8.6 Kullanı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 2 ( iki ) ay içinde ÖZGÜRKOD Kullanıc’nın verilerilerini saklamaya devam edecektir. Bu sürenin sona ermesinin ardından ÖZGÜRKOD, Kullanıcı’ya ait tüm verileri geri döndürülemeyecek biçimde silecektir. Bu sebeple ÖZGÜRKOD belirtilen sürenin sona ermesinin ardından her hangi bir veri temin etmekle sorumlu tutulamaz.

  1. Muhtelif Hükümler

9.1.Değişiklikler: ÖZGÜRKOD, Kullanıcı’ya bildirimde bulunarak Sözleşme’yi değiştirme hakkına sahiptir. ÖZGÜRKOD’in takdirine bağlı olarak, Sözleşme’de yapılan değişikliklerin Kullanıcı’ya e- posta ile veya Platform üzerinden bildirilmesi veya Kullanıcı Platform’a bilgileri ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra gösterilecek uyarılar geerli bir bildirim teşkil edecektir. Söz konusu yöntem bu Sözleşme metninde yapılacak değişiklikler için geçerli olup ÖZGÜRKOD Platform’da yer alan Hizmet, modül ve özelliklere özgü kuralları ve Platformda yayınlanan sair koşulları herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirebilecektir. Değişiklikler yayımlandıkları tarih itibari ile yürürlüğe girmiş sayılırlar. Kullanıcı değişiklikleri kabul etmemesi halinde madde 8’de belirtilen yöntemlerle Sözleşme’yi feshedebilecektir.

9.2.Devir: Kullanıcı işbu Sözleşmeyi, Platform hesabını, bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini hiçbir surette hiçbir üçüncü taraflara devredemez. ÖZGÜRKOD Sözleşme’yi, Platform üzerindeki hak sahipliğini ve bu kapsamdaki hak ve yükümllüklerini üçüncü kişilere devredebilir.

9.3.Bölünebilirlik: İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir. Taraflar Sözleme’nin kalan hükümlerini, geçersiz addedilen bölümlerin amacına ulaşmaya en uygun ve yakın şekilde yorumlamak ve uygulamak konusunda mutabıktır.

9.4.Bildirimler: Kullanıcı ile Platform’da hesap oluştururken bildirdiği e-posta ve telefon bilgileri üzerinden ya da Platform’daki üyelik hesabından bilgilendirme yapmak suretiyle iletişime geçilebilecektir ve bu yolla yapılan bilgilendirmeler geçerli sayılacaktır. Kullanıcı, iletişim bilgilerini doğru ve tam olarak sağlayacağını ve bunlarda bir deişiklik olması halinde güncel bilgileri derhal ÖZGÜRKOD’e bildireceğini kabul eder. Kullanıcı’nın iletişim bilgilerine gönderilen bilgilendirmeler bağlayıcı olacağından iletişim kanallarını düzenli olarak kontrol etmek Kullanıcının yükümlülüğüdür.

9.5. Delil: Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar’ın kendi veri tabanlarında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarnın, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş, e-posta yazışmaları ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6.Önceki Sözleşmeler: İşbu Sözleşme Platform’un kullanımına ilişkin olarak Taraflar arasındaki ilişkinin bütününü düzenlemekte olup bu Sözleme’nin akdiyle birlikte Taraflar’ın aynı konuda akdettiği önceki tüm anlaşmalar yürrlükten kalkacaktır.

9.7. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü: İşbu Sözleme Türk Hukuku’na tabi olup Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

Son Düzenleme tarihi: 06/04/2023 20:56:56

veya OTURUM AÇ

Ücretsiz denemeye başlayın

Kredi kartı gerekmez.

Hesabını oluştur

Bir hesap oluşturarak Hizmet Şartlarımızı kabul etmiş
ve Gizlilik Politikasını okuyup anlamış olursunuz.

veya HESAP OLUŞTUR

Oturum aç

Giriş yap

Google'a tabi reCAPTCHA ile Güvenli Giriş
Hizmet Şartları & Gizlilik Politikası.